dot circle{"id":1,"email":"syvan2207@gmail.com","username":"maya610","fullname":"Maya","avatar":135,"description":"Phát triển nội dung chất lượng mang thông điệp dễ hiểu về sáng tạo nội dung, tiếp thị số cho cộng đồng. Có kinh nghiệm nhiều năm triển khai các dự án về Freelancer, Inbound Marketing & Personal Branding.","position":"CGO tại E-solution Media","MediaAvatar":{"id":135,"url":"https://file.publish.vn/maya/1/2021-05/avatar-1620815421089.jpg","title":"47580730_1756878407769028_6182971336625750016_n.jpg","alt":"","type":3,"url_large":"https://file.publish.vn/maya/1/2021-05/large/avatar-1620815421089.jpg","url_medium":"https://file.publish.vn/maya/1/2021-05/medium/avatar-1620815421089.jpg","url_small":"https://file.publish.vn/maya/1/2021-05/small/avatar-1620815421089.jpg","url_raw":"https://file.publish.vn/maya/1/2021-05/raw/avatar-1620815421089.jpg"},"createdAt":"2020-08-27T04:43:58.000Z","updatedAt":"2020-08-27T04:43:58.494Z"}

Maya

3 Bài viết
CGO tại E-solution Media

Phát triển nội dung chất lượng mang thông điệp dễ hiểu về sáng tạo nội dung, tiếp thị số cho cộng đồng. Có kinh nghiệm nhiều năm triển khai các dự án về Freelancer, Inbound Marketing & Personal Branding.

back to top